Stanovy spolku

Stanovy spolku "OKRAŠLOVACÍ SPOLEK STUPÁROVICE, z.s."

Čl I. - Název a sídlo

   I.1. Název spolku: Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

   I.2. Sídlo spolku: STUPÁROVICE č.p. 37, Golčův Jeníkov[obec]

Čl II. - Charakter spolku

   II.1. Spolek je volným sdružením občanů Stupárovic a dalších osob, zájemců o společnou činnost s podmínkou, že dodržují stanovy spolku, hájí zájmy spolku a aktivně se zúčastňují společné činnosti.

Čl III. - Účel spolku

   III.1. Základním účelem spolku je: zvelebování a udržování životního prostředí a vybavenosti vesnice. Pořádání společenských, vzdělávacích a sportovních akcí, oslav významných místních výročí a výročí kalendářního roku a to nejen pro obyvatele Stupárovic, ale i Golčova Jeníkova, jeho přidružených vesnic a dalších obcí v okolí. Zkulturňování prostředí obce a okolí a její propagace jako přívětivé obce pro obyvatele Stupárovic a všech jejich návštěvníků. Péče o společný majetek a jeho využití, vytváření nových míst pro odpočinek, rekreaci. Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a jejich propagace pro uvědomění si historické a i současné situace obce, pomoc při udržování stavu společných pozemků s městem Golčův Jeníkov a tvorba návrhů na jejich lepší využití, pořádání společenských a sportovních akcí pro široké okolí za účelem stmelování místních obyvatel i s okolními obcemi.

   III.2. Dalšími účely spolku jsou:

a) Úzká spolupráce v pořádání akcí se SDH Stupárovice.

b) Zpracovávání projektů pro vylepšování a okrašlování obce v návaznosti na programy města Golčův Jeníkov a operačních programů MAS pro čerpání dotací z EU a podílení se na jejich realizaci. Péče o památky obce a jejich znovuobrozeni v povědomí obyvatel, okolí i návštěvníků. Propagace obce v multimédiích a na internetu i v turistických a kulturních průvodcích. Dokumentace historických dějů obce a zpřístupnění veřejnosti.

Čl IV. - Formy činnosti

   IV.1. Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) Organizování společenských akcí.

b) Pořádání vzdělávacích přednášek.

c) Pořádání sportovních akcí.

Čl V. - Nejvyšší orgán

   V.1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.

   V.2. Členská schůze je svolávána dle potřeby.

   V.3. Členská schůze především:

a) přijímá členy,

b) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,

c) volí a odvolává statutární orgán,

d) rozhoduje o změnách stanov.

   V.4. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Čl VI. - Statutární orgán

   VI.1. Statutárním orgánem spolku je tříčlenné Vedení spolku, které je tvořeno předsedou a prvním a druhým místopředsedou.

   VI.2. Vedení spolku je voleno na dobu neurčitou, dokud není členskou schůzí odvoláno, nebo pozbude jejich členství ve spolku.

   VI.3. Vedení spolku jedná za spolek samostatně.

Čl VII. - Členství ve spolku

   VII.1. Členy spolku přijímá členská schůze.

   VII.2. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

   VII.3. Člen má především právo účastnit se členské schůze a hlasovat a podílet se svým hlasem na rozhodování.

   VII.4. Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí.

   VII.5. Spolek vede seznam současných i bývalých členů.

Čl VIII. - Závěrečná ustanovení

   VIII.1. Stanovy byly přijaté na ustavující schůzi konané dne 20. 7. 2020