15. schůze 1. 11. 2022


Spolek:

Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel:

František Dvořák

Stupárovice 4, Golčův Jeníkov

Zápis z 15. schůze Okrašlovacího spolku Stupárovice z.s., která se uskutečnila v klubovně spolku. Součástí zápisu je listina přítomných (viz příloha).

Program

1. Soupis listiny přítomných.

2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3. Informace o činnosti spolku (F. Dvořák)

4. Zpráva o hospodaření spolku, stavu účtu a plán nákupů do konce roku 2022 (Z. Svobodová / M. Semerádová).

5. Úprava Stanov spolku (F. Dvořák).

6. Volba Vedení spolku – předsedy, místopředsedy a jednatele (F. Dvořák)

7. Přijetí nových členů do spolku, ukončení členství ve spolku.

8. Upřesnění plánu činnosti spolku do konce roku 2022 (Z. Svobodová)

9. Webové stránky spolku (K. Nyčová / K. Bartošová).

10. Různé.

Průběh schůze

1. Soupis listiny přítomných.

Schůze se zúčastnilo 14 členů spolku, seznam viz v listině přítomných v příloze.

2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Členové odhlasovali Františka Dvořáka jako zapisovatele a Miroslavu Semerádovou jako ověřovatelku zápisu ze schůze.

3. Informace o činnosti spolku.

Od poslední schůze, se uskutečnilo 11 akcí, 3 akce pro veřejnost, 6 brigád, 4 kulturní akce a také probíhaly tréninky v pétanque. Úspěšně byla ukončena společná akce OSS, rybářů a SDH v kácení havarijních stromů u dolního rybníka. Po odvozu skácených kmenů a vyčištění pole od větví bylo pole 6. září předáno ZOD Skryje k podmítce. Následně byla realizována finální etapa celé akce, a to vysázení náhradní vegetace, tj. 20 ks dubu letního. O ukončení akce byl informován odbor životního prostředí MÚ GJ, který akci povolil a také dozoroval. Některých akcí se zúčastnili i další naši příznivci, kterým oficiálně nabídneme členství ve spolku.

4. Zpráva o hospodaření spolku.

K transparentnímu účtu spolku ve Fio banka má vedle zakladatele účtu R. Schmuckera, disponibilní přístup ještě Z. Svobodová. Z praktických důvodu upravíme do budoucna přístup k účtu na všechny členy Vedení spolku. K 1. 11. 2022 je na účtu 18.149,20 Kč. Průběžné účetnictví prokázalo, že v pokladně spolku je dle dokladů 7.205.- Kč v hotovosti. Schůze schválila nákup věcí pro spolek ještě do konce roku (5 ks pivních sedacích setů, 1 ks plynového zářiče, 1 ks reproduktoru s mikrofonem + drobné nákupy spotřebního materiálu).

5. Úprava stanov.

Členská schůze provedla úpravy Stanov spolku – byl upraven text bodu Čl. III – Účel spolku, doplněn bod Čl. IV.1. – d), upraven Čl. VI. 1. Vedení spolku, které je tvořeno předsedou, místopředsedou a jednatelem. Úpravy Stanov byly jednohlasně přijaty a Vedení spolku je zašle k přeregistraci na Rejstříkový soud do Hradce Králové.

6. Volba vedení spolku – předsedy, místopředsedy a jednatele.

Dosavadní předseda spolku F. Dvořák podal na schůzi, z důvodu celkového zdravotního stavu a stáří, rezignaci na funkci předsedy spolku, schůze též konstatovala informaci R. Schmuckera o podání žádosti výmazu v Registru spolků z funkce prvního místopředsedy spolku. Tato žádost byla s jedním odkladem kladně vyřízena usnesením ze 12. října 2022. Na základě těchto skutečnosti schůze rozhodla o nových volbách členů Vedení okrašlovacího spolku Stupárovice dle upravených Stanov spolku.

Za předsedu Okrašlovacího spolku Stupárovice, z.s. byl zvolen Václav Cemper (13 hlasů pro, 1 se zdržel), místopředsedou spolku byl zvolen Pavel Semerád (13 pro, 1 se zdržel), jednatelem spolku byla zvolena Zdeňka Svobodová (13/1).

Vedení spolku zašle nově zvolené statutární členy spolku k registraci na Rejstříkový soud do Hradce Králové.

7. Přijetí nových členů do spolku, ukončení členství ve spolku.

Do spolku byli přijati všemi hlasy přítomných (14 hlasů) Jiří Pomykal, Bronislava Pomykalová, Radovan Šubín, Tomáš Šubín, Kateřina Šubínová.

Členství ve spolku ukončila Miroslava Cemperová.

8. Upřesnění plánu činnosti spolku do konce roku 2022.

Schůze potvrdila seznam akcí spolku do konce roku 2022 a určila jejich garanty.

5.11. Povídání o víně (F. Dvořák).

12.11. Stupárovická šipka (P. Semerád).

18.11. Řemeslné dílničky – adventní věnce (H. Vrbová).

Adventní zdobení "Stupárovického srdce" (H. Vrbová, Z. Svobodová).

26.11. Rozsvícení vánočního stromu, osazené Betlému + koledy (Z. Svobodová)

Nácvik Rybovy vánoční mše.

23.12. Vánoční KUBA – společenské setkání spojené s konzumací kuby (M.

Semerádová).

9. Webové stránky spolu.

Bylo zahájeno převedení domény a webových stránek Stupárovice.cz od majitele R. Schmuckera na Okrašlovací spolek Stupárovice, z. s. Dne 14. 9. 2022 byla naším spolkem zaplacena společnosti WEBNODE finanční částka 648.- Kč za doménu a za webové stránky ve výši 1 788.- Kč. Zbývá ještě administrativní převedení a získání přístupových údajů ke spravování a aktualizaci stránek, kterých se za spolek ujme K. Bartošová.

10. Různé.

Přílohy: Listina přítomných

Správnost zápisu ověřila:          Zápis vyhotovil:

Miroslava Semerádová              František Dvořák