17. schůze 16. 6. 2023

Spolek:

Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s,

Svolavatel:

Václav Cemper, předseda spolku

Datum, hodina a místo schůze:

Pátek 16. června 2023 v 19:00 hod. v klubovně spolku ve Stupárovicích

Program schůze:

 • Soupis listiny přítomných.
 • Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 • Schválení programu schůze.
 • Zpráva o činnosti spolku od poslední schůze a aktuální informace.
 • Zpráva o hospodaření a stavu účtu spolku.
 • Projednání úpravy podmínek členství ve spolku a stanovení členských příspěvků na rok 2023.
 • Aktualizace plánu činnosti spolku na druhé pololetí roku 2023.
 • Přijetí nových členů spolku.
 • Různé.

· Soupis listiny přítomných.

Schůze se zúčastnilo celkem 17 členů spolku, seznam viz v listině přítomných v příloze.

· Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Členové jednohlasně schválili Zdeňku Svobodovou jako zapisovatele jednání schůze a Františka Dvořáka jako ověřovatele zápisu schůze.

· Schválení programu schůze.

Program schůze byl s předstihem zaslán všem členům spolku a nebyl podán žádný návrh na jeho úpravu či doplnění.

Členská schůze jednohlasně schválila navržený program.

· Aktuální informace.

 • Proběhlé akce. Od poslední schůze 25. 2. 2023 se uskutečnila řada spolkových akcí včetně akcí pro širokou veřejnost (Odemykání Doubravy, Čistá Vysočina, Slavnostní otevření dětského hřiště, Pálení čarodějnic, Společenský večer s tancem) + brigády na sekání trávy na návsi, osazení fontány na rybníku, úklid zázemí klubovny.
 • Příspěvek na činnost spolku od města GJ. 6. 6. 2023 byl na účet spolku převeden finanční dar ve výši 40.000,- Kč.
 • "Tvoříme GJ 2023". Členové spolku byli seznámeni s výsledky hlasování o podaných projektech. Náš projekt neuspěl a skončil s 31 kladnými hlasy na posledním čtvrtém místě. Jelikož se jedná o smysluplný projekt, bylo rozhodnuto jej realizovat vlastními silami s tím, že bude vedení města požádáno o finanční podporu.
 • Schůze vzala na vědomí žádost Radovana Schmuckera a Michaely Schmuckerové o ukončení členství ve spolku.

 • Zpráva o hospodaření a stavu účtu spolku.

Členská schůze byla informována o hospodaření spolku, nákupu věcí pro zajištění činnosti a o stavu transparentního účtu spolku. K 16. 6. 2023 je na účtu disponibilní finanční částka 39 677,05 CZK.

· Projednání úpravy podmínek členství ve spolku a zavedení členských příspěvků pro příští období.

 • Schůze zahájila rozpravu k předloženému materiálu o úpravách podmínek členství ve spolku a o zavedení členských příspěvků od roku 2024.
 • Členská schůze jednohlasně schválila, že základní podmínkou členství ve spolku bude úhrada členského příspěvku na příslušný rok.
 • Výše členského příspěvku na rok 2024 bude stanovena na další členské schůzi, v tomto smyslu mohou členové spolku posílat návrhy. Též je možno zasílat náměty na úpravu práv a povinností člena spolku.

· Aktualizace plánu činnosti spolku na druhé pololetí roku 2023.

Členové schůze byli informováni o úpravách termínů některých plánovaných akcí spolku (viz příloha zápisu).

· Přijetí nových členů spolku.

Členská schůze jednohlasně přijala nové členy spolku Lukáše Steinbocka, Luboše Miřáckého a Hanu Miřáckou.

· Různé.

 • V tomto bodě bylo probráno organizační a personální zajištění akce "Sběr starého železa" 17. 6.2 023 a "Bramborákiády" 24. 6. 2023.
 • I nadále bude hlavním komunikačním médiem členů spolku e-mail.

Přílohy: Listina přítomných.

Plán činnosti Okrašlovacího spolku Stupárovice na rok 2023.

Stupárovice 16. června 2023

Správnost zápisu ověřil: Zapisovatel:

František Dvořák Zdeňka Svobodová

Vložte svůj text...