16. schůze 25. 2. 2023


VÝROČNÍ SCHŮZE SPOLKU

Spolek:

Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel:

Václav Cemper

předseda spolku

Zápis z 16. schůze Okrašlovacího spolku Stupárovice z.s., která se uskutečnila

v klubovně spolku. Součástí zápisu je listina přítomných a další přílohy.

Program schůze

· Soupis listiny přítomných (F. Dvořák).

2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu (F. Dvořák).

3. Schválení programu schůze (F. Dvořák).

4. Aktuální informace, změny zápisu v rejstříku spolků, datová schránka spolku (F. Dvořák), žádost o finanční příspěvek města GJ na činnost spolku na rok 2023 (V. Cemper).

5. Zpráva o činnosti spolku za rok 2022 (F. Dvořák).

· Zpráva o hospodaření spolku, stavu účtu a schválení účetní závěrky za rok 2022 (J. Pomykal). Jmenování do funkce hospodáře spolku (V.Cemper).

7. Evidence majetku nabytého z finančních prostředků spolku (Z.Svobodová).

  • Plán činnosti spolku na rok 2023 (V. Cemper). Schválení garantů za akce pro veřejnost (M. Semerádová).
  • Návrh projektu spolku do akce "Tvoříme GJ 2023" (V. Cemper).
  • Webové stránky a mailová adresa spolku, stav převodu stránek na Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s. a Facebook spolku (K. Nyčová).
  • Různé.

Průběh schůze

Úvodem schůze uvítal předseda spolku Václav Cemper přítomné členy spolku a váženého hosta ing. Pavla Kopeckého, starostu Golčova Jeníkova, kterému poděkoval za skvělou spolupráci a podporu naší činnosti.

· Soupis listiny přítomných.

Schůze se zúčastnilo celkem 23 členů spolku, seznam viz v listině přítomných v příloze.

· Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Členové jednohlasně schválili Zdeňku Svobodovou jako zapisovatele jednání schůze a Františka Dvořáka jako ověřovatele zápisu schůze.

· Schválení programu schůze.

Program schůze byl s předstihem zaslán všem členům spolku a nebyl podán žádný návrh na jeho úpravu či doplnění.

Členská schůze jednohlasně schválila navržený program.

· Aktuální informace.

  • Ke dni výroční schůze má spolek 42 členů. Dle prezenční listiny se schůze zúčastnilo 23 členů, což je nadpoloviční většina členstva.
  • František Dvořák podal informace o zapsaných změnách v rejstříku spolků u soudu v Hradci Králové. 10.1.2023 bylo konečně zapsáno nové vedení spolku, předseda spolku Václav Cemper, místopředseda Pavel Semerád, jednatel Zdeňka Svobodová s účiností k 1.11.2022.
  • Dále informoval o přidělení datové schránky spolku s ID k8ykzii, oprávněné osoby jsou Dvořák, Cemper, Semerád a Svobodová.
  • Václav Cemper informoval o darovací smlouvě, kterou byl přidělen finanční příspěvek na činnost spolku od města Golčův Jeníkov ve výši 40 000,- Kč.
  • Stav převodu webových stránek a facebooku od R. Schmuckera na Okrašlovací spolek, z.s. je řešen v samostatném bodu programu schůze č. 10 (viz zápis níže).

· Zpráva o činnosti spolku za rok 2022.

Zprávu přednesl František Dvořák, předseda spolku od 20. 7. 2020 do 1. 11. 2022. Podkladem byl předložený přehled činnosti spolku za rok 2022 ve všech sférách činnosti, který byl všem členům spolku zaslán předem s pozvánkou na schůzi.

V roce 2022 se uskutečnilo celkem 47 akcí včetně brigád zaměřených na údržbu majetku, péči o přírodní prostředí a na přípravu realizace velkých akcí. Zcela nově byly zorganizovány 3 akce pro širokou veřejnost, které se budou tradičně organizovat každý rok (Bramborákiáda, Turnaj v pétanque, Společenské setkání s tancem). V oblasti péče o přírodní prostředí byla realizována velká akce ve spolupráci se SDH Stupárovice a Českým svazem rybářů GJ – kácení a úklid havarijních stromů u dolního rybníka a náhradní výsadba 20 ks dubů.

17, března 2022 spolek uzavřel Memorandum o spolupráci se SDH Stupárovice s možností vzájemné podpory činnosti a péče o společný majetek poskytnutý městem GJ (např. společná klubovna spolků).

Činnost spolku byla pravidelně dokumentována a jednotlivé akce byly předem vyhlašovány a po skončení prezentovány na Facebooku spolku (70 příspěvků, 614 fotografií a 2 videa) a v měsíčníku LISTY z Golčova Jeníkova (v 10 číslech LISTŮ článek s fotografiemi).

Členská schůze spolku novelizovala 1.11. 2022 stanovy a rozšířila vedení spolku na tři funkce – předseda, místopředseda a jednatel. Předsedou byl zvolen Václav Cemper, místopředsedou Pavel Semerád a jednatelem Zdeňka Svobodová. Všechny změny byly zaslány na rejstříkový soud do Hradce Králové, který je oficiálně potvrdil.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o bohaté činnosti spolku za rok 2022 a vyjádřila vůli pokračovat ve stejném obsahu a rozsahu činnosti i v roce 2023.

· Zpráva o hospodaření spolku, stavu účtu a schválení účetní závěrky za rok 2022. Jmenování do funkce hospodáře spolku.

Zprávu vypracoval a přednesl Jiří Pomykal, který se iniciativně ujal funkce hospodáře spolku.

Plénum schůze jednomyslně schválilo hospodaření spolku za rok 2022 a účetní závěrku za rok 2022. Ukládá se vedení a hospodáři spolku zaslat účetní závěrku na rejstříkový soud do Hradce Králové.

Členové schůze jednohlasně schválili do funkce hospodáře spolku Jiřího Pomykala.

· Evidence majetku nabytého z finančních prostředků spolku.

Zprávu o evidenci majetku spolku přednesla Zdeňka Svobodová. Přítomní byli seznámeni se seznamem majetku spolku a se zásadami budoucích nákupů věcí a materiálu a jejich evidence.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o evidenci majetku a přijala zásady budoucích nákupů materiálu a jeho evidence.

· Plán činnosti spolku na rok 2023. Schválení garantů za akce pro veřejnost.

Předseda spolku Václav Cemper předložil plán činnosti spolku na rok 2023, který byl všem členům zaslán předem s pozvánkou na schůzi. Tento plán se může v průběhu roku upravovat jak termínově, tak i obsahem. V duchu minulé činnosti, se spolek dominantně zaměří na akce organizované pro širokou veřejnost. Pro řízenou přípravu byli jmenováni garanti jednotlivých plánovaných činností a akcí. Seznam garantů akcí přednesla Miroslava Semerádová.

Členská schůze jednohlasně schválila obsah a rozsah činnosti na rok 2023 a jeho termínový plán. Též schválila pověřené garanty za jednotlivé akce a činnosti spolku.

· Návrh projektu spolku do akce "Tvoříme GJ 2023".

Pro akci "Tvoříme GJ 2023" byl připraven projekt, který je součástí celkové revitalizace návsi. Jedná se o opravu a obnovení funkčnosti obecní studny a pumpy s názvem: "Revitalizace obecní pumpy na návsi ve Stupárovicích".

Schůze jednohlasně schválila předložený projekt a v termínu do 28.2.2023 bude prostřednictvím fyzické osoby Pavla Semeráda podán vedení města GJ.

· Webové stránky a mailová adresa spolku, stav převodu stránek na Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s. a Facebook spolku.

Stav převodu webových stránek a Facebooku přednesla Kateřina Nyčová.

Naše webové stránky jsou spravovány společností Webnode – Projekt stupárovice.cz

V období (od září 2022 až leden 2023) se konečně podařilo převést vlastnictví

Projektu-stupárovice.cz na Okrašlovací spolek od R. Schmuckera a zaplacen

spolkem na další rok Webnode Balíček Mini (roční platba – září 2023 – doména

Stupárovice.cz /648,- Kč/ a spravování domény /1 788,- Kč/).

Po převodu webových stránek www.stupárovice.cz na Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s. byly pro další spravování stránek zřízeny nové přístupy a hesla.

Adresa oficiální Emailové adresy spolku je okraslovacispolek@stuparovice.cz

Aktuálním úkolem je rozběhnout administraci stránek, provést jejich aktualizaci a doplnění novelizovaných základních dokumentů (Kateřina Nyčová, Katka Bartošová, František Dvořák).

Facebook Okrašlovací spolek Stupárovice a publikování článků do LISTŮ z GJ jsou nejdůležitější formy propagace a prezentace naší činnosti a akcí (zprávy a komentáře + fotografie). V současné době jsou tři administrátoři spolkového facebooku – František Dvořák, Zdeňka Svobodová a Radovan Schmucker.

Do měsíčníku LISTY z Golčova Jeníkova přispíval v roce 2022 František Dvořák (7 článků) a Radovan Schmucker (2 články).

Členská schůze ukládá vedení spolku jmenovat hlavního administrátora Facebooku a zajistit pravidelné publikování článků o naší činnosti do LISTŮ z Golčova Jeníkova. Dále byla ustavena pracovní skupina pro převedení Facebooku od R. Schmuckera na spolek (K. Nyčová, K. Šubínová, R. Šubín, K. Bartošová, M. Pencák). Byl též přijat návrh zřídit pro spolek INSTAGRAM (K. Šubínová).

· Různé.

Spolek pro zlepšení administrativy připravil návrh oficiálního razítka a hlavičkového papíru spolku. Dále byl předložen návrh na zhotovení triček s logem spolku, která budou používána především při organizování akcí pro veřejnost.

Schůze souhlasila s realizací s tím, že je potřeba modernizovat logo spolku a nové logo promítnout ve všech dalších modifikací (razítko, hlavičkový papír atd.). Nové logo bude pak oficiálně zaregistrováno.

Návrhy byly schváleny a budou realizovány z finančních prostředků spolku v roce 2023. Zajistí vedení a hospodář spolku. Úpravu a modernizaci loga ve spolupráci s grafikem zajistí Marcel Pencák a dále bylo rozhodnuto pořídit jednotné fotografie členů spolku pro jejich prezentaci na webových stránkách a pro další využití (R. a K. Šubínovi).

Přílohy: Listina přítomných.

Přehled činnosti Okrašlovacího spolku Stupárovice v roce 2022.

Plán činnosti Okrašlovacího spolku Stupárovice na rok 2023.

Seznam garantů jednotlivých akcí a činností spolku.

Projekt spolku podaný do akce "Tvoříme GJ 2023".

Prezentace výroční schůze v PowerPointu (uloženo v PC).

Stupárovice 25. února 2023

Správnost zápisu ověřil: Zapisovatel:

František Dvořák Zdeňka Svobodová