Zápis z 18. schůze 3. 2. 2024


VÝROČNÍ SCHŮZE SPOLKU

Spolek: Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel: Václav Cemper - předseda spolku

Zápis z 18. schůze Okrašlovacího spolku Stupárovice z.s., která se uskutečnila

v klubovně spolku. Součástí zápisu je listina přítomných.

Program schůze:

 • Prezence přítomných.
 • Zahájení schůze a přivítání hostů.
 • Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 • Schválení programu schůze.
 • Zpráva o činnosti spolku za rok 2023.
 • Přehled akcí pro veřejnost a pro členy spolku.
 • Informace o prezentaci a propagaci spolkové činnosti.
 • Zpráva o hospodaření spolku, stavu účtu a schválení účetní závěrky za rok 2023.
 • Zpráva o evidenci majetku k 31. 12. 2023.
 • Plán činnosti spolku na rok 2024 a schválení garantů za akce pro veřejnost.
 • Investiční činnost, brigády, opravy a údržba majetku v roce 2024.
 • Návrh žádosti o finanční příspěvek od města GJ na činnost spolku.
 • Návrh na zavedení členských příspěvků na rok 2024.
 • Různé.
 • Usnesení a závěr schůze.

Průběh schůze.

· Prezentace přítomných.

Schůze se zúčastnilo celkem 19 členů spolku a 1 host, seznam viz. listina přítomných v příloze.

2. Zahájení schůze a přivítání hostů.

Úvodem schůze uvítal předseda spolku, Václav Cemper, přítomné členy spolku a váženého hosta, starostu Golčova Jeníkova Jiřího Brože, kterému poděkoval za skvělou spolupráci a podporu naší činnosti.

· Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Členové jednohlasně schválili Zdeňku Svobodovou jako zapisovatele jednání schůze a Františka Dvořáka jako ověřovatele zápisu schůze.

· Schválení programu schůze.

Program schůze byl s předstihem zaslán všem členům spolku a nebyl podán žádný návrh na jeho úpravu či doplnění.

Členská schůze jednohlasně schválila navržený program.

5.Zpráva o činnosti spolku za rok 2023.

Zprávu přednesl František Dvořák za období od 1. 1. 2023 do 3. 2. 2024. Podkladem byl předložený přehled činnosti spolku za rok 2023 ve všech sférách činnosti, který byl všem členům spolku zaslán předem s pozvánkou na schůzi.

V roce 2023 se uskutečnilo celkem 34 akcí, včetně brigád zaměřených na údržbu majetku, péči o přírodní prostředí a na přípravu realizace velkých akcí.

Činnost spolku byla pravidelně dokumentována a jednotlivé akce byly předem vyhlašovány a po skončení prezentovány na Facebooku spolku (51 příspěvků, 623 fotografií) a v měsíčníku LISTY z Golčova Jeníkova (v 10 číslech LISTŮ článek s fotografiemi).

Ke dni výroční schůze má spolek 43 členů.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o bohaté činnosti spolku za rok 2023 a vyjádřila vůli pokračovat ve stejném obsahu a rozsahu činnosti i v roce 2024.

6.Zpráva o hospodaření spolku, stavu účtu a schválení účetní závěrky za rok 2023.

Zprávu vypracoval a přednesl Jiří Pomykal, hospodář spolku.

Plénum schůze jednomyslně schválilo hospodaření spolku za rok 2023 a účetní závěrku za rok 2023. Ukládá se vedení a hospodáři spolku zaslat účetní závěrku na rejstříkový soud do Hradce Králové, prostřednictvím datové schránky.

7. Zpráva o evidenci majetku k 31. 12. 2023.

Zprávu o evidenci majetku spolku přednesl Jiří Pomykal. Přítomní byli obeznámeni se seznamem majetku spolku, jeho evidencí a skladováním.

Zároveň byli přítomní seznámeni se seznamem movitého majetku, který je ve vlastnictví města GJ, a který spravuje spolek, s tím, že dle sdělení přítomného starosty GJ, bude správa majetku řešena smluvní bezúplatnou zápůjčkou spolku.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o evidenci majetku.

8. Plán činnosti spolku na rok 2024 a schválení garantů za akce pro veřejnost.

Plán činnosti spolku na rok 2024 byl zaslán všem členům předem s pozvánkou na schůzi. Tento plán se může v průběhu roku upravovat jak termínově, tak i obsahem. Pro řízenou přípravu byli opět jmenováni garanti jednotlivých plánovaných činností a akcí.

Starosta GJ Jiří Brož navrhl možnost prezentace Spolku v rámci Dne dětí v GJ (1. 6. 2024), kdy by si spolek mohl vzít na starost uspořádání jedné atrakce/soutěže pro děti.

Spolek se přihlásí do akce Čistá Vysočina 2024 prostřednictvím města GJ.

Město GJ bude financovat náklady na revitalizaci obecní studny ve Stupárovicích, dle projektu podaného spolkem v roce 2022. Zatím probíhá vyhodnocování nabídek firem na realizaci.

V průběhu roku 2024 bude řešena, ve spolupráci s vedením města, oprava výpustě rybníka na návsi ve Stupárovicích a likvidace přebujelé vodní vegetace.

Členská schůze vzala na vědomí obsah a rozsah činnosti na rok 2024 a jeho termínový plán a jmenovala pověřené garanty za jednotlivé akce a činnosti spolku.

9. Návrh žádosti o finanční příspěvek od města GJ na činnost spolku.

Spolek 17. 1. 2024 podal na město GJ žádost o finanční příspěvek na svoji činnost ve stejné výši jako loni, tj 40.000,- Kč. Finanční příspěvky pro spolky se budou řešit na jednání zastupitelstva 29.2.2024 od 18.00 hodin.

10. Návrh na stanovení výše členských příspěvků na rok 2024.

Dle stanov Okrašlovacího spolku (Čl VII. - Členství ve spolku - VII.4. "Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí") a schválení členskou schůzí ze dne 16. 6. 2023 ("Základní podmínkou členství ve spolku bude úhrada členského příspěvku na příslušný rok").

Výroční schůze jednohlasně schválila výši členského příspěvku na rok 2024 – člen 300,- Kč/rok, děti a studující 0,- Kč/rok.

Členské příspěvky je možno uhradit na účet spolku (Fio banka - č. ú. 2901919304/2010 a ve zprávě pro příjemce uvést: "Členský příspěvek, jméno a příjmení") nebo v hotovosti jednatelce spolku Zdeňce Svobodové. Termín úhrady je do 31. května 2024.

11. Různé.

Výroční schůze jednohlasně schválila přijetí Petra Nováka, Golčův Jeníkov-Ráj, za člena spolku.

12.Usnesení a závěr schůze

 • Dle prezenční listiny je přítomno 19 členů spolku a jeden host.
 • Přítomní jednohlasně schválilizapisovatele schůze Z. Svobodovou a

ověřovatele zápisu F. Dvořáka.

 • Jednohlasně byl schválen program schůze ve znění, jak byl předložen v

pozvánce.

 • Schůze vzala na vědomí Zprávu o činnosti spolku za rok 2023.
 • Schůze schválila zprávu o hospodaření spolku, stavu účtu a účetní závěrku

za rok 2023 a vzala na vědomí zprávu o evidenci majetku.

 • Schůze vzala na vědomí Plán činnosti spolku na rok 2024 s připomínkami.
 • Schůze vzala na vědomí Žádost o finanční příspěvek od města GJ na

činnost spolku v roce 2024.

 • Výroční schůze schválila zavedení členských příspěvků na rok 2024 ve výši:

člen 300,- Kč /rok, děti a studující 0,- Kč / rok.

 • Výroční schůze jednohlasně schválila přijetí Petra Nováka za člena spolku.

Přílohy:  Listina přítomných.

Stupárovice 3. února 2024

Správnost zápisu ověřil:      Zapisovatel:

František Dvořák                   Zdeňka Svobodová